Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

1765 bc76 500

March 20 2017

7343 ea06
Reposted byzodynniwie zodynniwie
Zaszalałam. Zakochałam się w ciągu kilku sekund, w wymianie pijanych słów, paru obrotach w tańcu... Rano mieliśmy wytrzeźwieć i o sobie zapomnieć. A każdego dnia zapominamy o całym świecie, dla tych kilku słów, porannego "Dzień dobry" i wieczornego "Dobranoc"...
— Anonymous
7132 d008
Mam chandrę, maleńkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać.
— Przybora do Osieckiej
7106 6b73

March 19 2017

7556 e57f
Reposted bymieteqskrzacikmadadream
7547 fad0 500
Dobry Boże, ten głos mógłby ogrzać mnie w najzimniejszy dzień roku.
— Molly McAdams
Reposted bygreywolfcoolenoughlottibluebell

March 18 2017

5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viafourstrings fourstrings

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaamelinowa amelinowa
Reposted fromshakeme shakeme

March 15 2017

Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaheartbreak heartbreak

March 14 2017

6744 14c7 500
Reposted byelusiveosiurzzkropkabuffyrulezAleksTheCat
Kiedy otwiera się na kogoś serce, wystawia się się je także na ryzyko złamania, To właśnie tego najbardziej się boję, bo raz już to przeżyłam i nie jestem gotowa, by ponownie się tak odsłonić.
— Lisa de Jong
Reposted bynaturalgingerazazelshitsuriazathianaschwarzerwolflottibluebellhormezaazazelOlsonek
6579 c969 500
6707 96fc 500
Reposted fromspidermom spidermom viaamelinowa amelinowa
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl