Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaAmericanlover Americanlover

July 08 2015

Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawithoutend withoutend
6308 7dfa
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain vialeire leire
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse
8827 fe95 500
Reposted fromot-byt ot-byt viaWascon Wascon

July 06 2015

7928 f0f6
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaeespoir eespoir
4521 aa6f 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaenefa enefa

July 04 2015

1796 98af
8469 088b

July 03 2015

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
9593 4808
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viailoveCucumber iloveCucumber
Reposted fromshakeme shakeme viawarzywowa warzywowa
Zawsze pociąga mnie ta mała przestrzeń - człowiek...jeden człowiek. Tak naprawdę to w nim wszystko się dzieje.
— Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viakyszz kyszz
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaherpermission herpermission

June 30 2015

3310 4496 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
5350 5f69 500

June 29 2015

7856 cac1
Reposted byesseral esseral
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl